Večer krátkých íránských filmů / Iranian Short Films Night

Iran Short Films Nigts

• Česká republika • 2022

120 min

Anglické titulky

Přístupnost od 12 let

den
Středa

datum
30. 11. 2022

čas
17:00


„Iran Short Films Nigts" vznikla v těžkých podmínkách Covidových dnů, kdy naše naděje na to, že budeme moci sedět vedle sebe, téměř pohasla. Sérii krátkých filmů si představíme dne 30.11.

Jedním z krátkých filmů mezi vybranými filmy je česká premiéra česko/íránského krátkého dokumentu íránské filmařky Peghy Ahangarani „I am Trying to Remember". Po projekci bude následovat Q&A s režisérkou filmu.

1.« Dragon Tail »
Writer and Director: Saeid Keshavarz

Two teen drug sellers waiting for their customer and mediator man in a deserted place. At this opportunity, they make a bet until the customer arrives , then...

Dva dospívající drogoví dealeři čekají na svého zákazníka a prostředníka na opuštěném místě. Aby zkrátili dlouhou chvíli dokud zákazník nedorazí, tak se vsadí, pak...

-----------------------------------------

2.«Dealer »
Writer and Director: Mehrdad Hasani

Mehbobeh makes a difficult decision to save her baby's life and future, which risks everything.

Mehbobeh učiní těžké rozhodnutí zachránit život a budoucnost svého dítěte, čímž riskuje vše.

-----------------------------------------

3.« Mirror »
Writer and Director: Faranak Moradi

After many years a woman returns to her brother-
in-law's house to reveal family secrets to the two daughters he
left behind. Speaking truth to power and sharing her stories,
she will transform the paradigm of her family, forever.

Po mnoha letech se žena vrací do domu svého zesnulého tchána, aby vyjevila rodinná tajemství dvěma dcerám, které po sobě zanechal. Odhalením pravdy a sdílením svého příběhu,
navždy změní paradigma své rodiny.

------------------------------------------

4.« Plaything »
Writer and Director: Nima Rahimpour

After a long wait, Nima receives his favorite toy.
It doesn’t take long when Nima’s interest and enthusiasm for the toy gives way to anger and hatred.

Po dlouhém čekání dostane Nima svou oblíbenou hračku.
Netrvá dlouho a Nimův zájem a nadšení pro hračku vystřídá hněv a nenávist.

--------------------------------------------

5.«I am Trying to Remember»
Director: Pegah ahangarani

I asked: "Why have they erased you?" He said: "Maybe they are scared." I said: "Whoever is scared, should erase themselves." He said: "In that case, the faces of the living would all be gone and only the dead would remain."

Zeptala jsem se: „Proč tě vymazali?“ Řekl: „Možná se bojí.“ Řekla jsem: „Kdo se bojí, měl by se sám vymazat.“ Řekl: „V takovém případě zmizí všechny tváře živých a zůstanou jen mrtví.“

--------------------------------------------

6.«Out in the dark»
a story documentary
writer and director : Mehdi Barzoki

Maryam is looking for parents for her child, and she is faced with many problems.
Maryam hledá rodiče pro své dítě a potýká se s mnoha problémy.

---------------------------------------------------

7. « When We Are Done! »
A visual poem
Writer and director : Morvarid Ramezani

When the streets of your hometown don't accept you
There is no choice to cut and leave the whole story.
"Emigration", from migrant to migrant, is different from heaven to the earth.
But at the bottom of each and every immigrant's existence, there is a blue longing full of longings and wishes. That it will not be understood until "emigration" happens in your life!

Když tě ulice tvého rodného města nepřijmou
Není na výběr, jak celý příběh ustřihnout a opustit.
„Emigrace“, od migranta k migrantovi, je jiná než nebe na zemi.
Ale na dně existence každého jednoho imigranta je modrý stesk plný tužeb a přání. Nepochopíte to, dokud "emigrace" nevstoupí do vašeho života!Další termíny
Koupit

Další představení